Procesul. Căile de atac

Căile de atac pot fi exercitate numai de părţile aflate în proces care justifică un interes, în afară de cazul în care, potrivit legii, acest drept îl au şi alte organe sau persoane. (art. 458 Cod procedură civilă)

Articolul 460 din Codul de procedură civilă

Unicitatea căii de atac

(1) O cale de atac poate fi exercitată împotriva unei hotărâri numai o singură dată, dacă legea prevede același termen de exercitare pentru toate motivele existente la data declarării acelei căi de atac.

Apelul şi, când este cazul, motivele de apel se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, sub sancţiunea nulităţii. (art. 471 Cod procedură civilă).

Hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede în mod expres altfel. (art. 466 alin. 1 Cod procedură civilă)

Sentinţele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel. (art. 408 alin. 1 Cod procedură penală).

Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, afară de cazul când legea dispune altfel. (art. 466 alin. 4 Cod procedură civilă)

Încheierile pot fi atacate cu apel numai odată cu sentinţa, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu apel. Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor. (art. 408 alin. 2 și 3 Cod procedură penală).

Calea ordinară de atac este apelul, iar căile extraordinare de atac sunt recursul, contestaţia în anulare şi revizuirea. 456 Cod procedură civilă).

Căile extraordinare de atac nu pot fi exercitate atât timp cât este deschisă calea de atac a apelului. (art. 459 alin. 1 Cod procedură civilă).

Art. 408 (apelul) și 425 indice 1 (contestația) Cod procedură penală

Art. 426 și urm. Cod procedură penală – contestația în anulare

Art. 433 și urm. Cod procedură penală – recursul în casație

Articolul 466 Cod procedură penală - Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

Articolul 468 Cod procedură civilă

Termenul de apel

(1) Termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.

Articolul 485 Cod procedură civilă

Termenul de recurs

(1) Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 506 – Cod procedură civilă

Termen de exercitare

    (1)*) Contestaţia în anulare poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas definitivă.

Art. 511 Cod procedură civilă

Termen de exercitare

    (1) Termenul de revizuire este de o lună şi …

Articolul 410 Cod procedură penală

Termenul de declarare a apelului (1) Pentru procuror, persoana vătămată și părți, termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, și curge de la data comunicării hotărârii, în cazurile prevăzute la art. 406 alin. (1), sau, după caz, de la data comunicării copiei minutei, în celelalte cazuri.

Articolul 425^1Cod procedură penală

Declararea și soluționarea contestației (2) Pot face contestație procurorul și subiecții procesuali la care hotărârea atacată se referă, precum și persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate prin aceasta, în termen de 3 zile, care curge de la pronunțare pentru procuror și de la comunicare pentru celelalte persoane, dispozițiile art. 411 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.

Articolul 428 Cod procedură penală

Termenul de introducere a contestației în anulare(1) Contestația în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 lit. a) și c)-h) poate fi introdusă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanței de apel.(2) Contestația în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 lit. b) și i) poate fi introdusă oricând.

Articolul 435 Cod procedură penală

Termenul de declarare a recursului în casație

Recursul în casație poate fi introdus de către părți sau procuror în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanței de apel.

Articolul 457 Cod procedură penală

Termenul de introducere a cererii

(1) Cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând, chiar după ce pedeapsa a fost executată sau considerată executată ori după moartea condamnatului, cu excepția cazului prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. f), când cererea de revizuire poate fi formulată în termen de un an de la data publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Cererea de revizuire în defavoarea condamnatului, a celui achitat sau a celui față de care s-a încetat procesul penal se poate face în termen de 3 luni, care curge:

 

Articolul 466 Cod procedură penală

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

(1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a luat cunoștință, prin orice notificare oficială, că s-a desfășurat un proces penal împotriva sa.

Repunerea în termen – art. 186 Cod procedură civilă, art. 411 Cod procedură penală, Părţile pot solicita instanţei legal învestite cu soluţionarea unei căi de atac să ia act de înţelegerea lor cu privire la soluţionarea litigiului. (art. 462 Cod procedură civilă)