Cheltuieli de judecată

Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor numiţi în condiţiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. (art. 451 alin. 1 Cod procedură civilă).

Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. (art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă).

Art. 1349 (răspunderea delictuală) și 1350 (răspunderea contractuală) Cod civil.

Considerentele DCD nr. 76/15.11.2021 (considerentul 96: „obligarea la plata cheltuielilor de judecată este permisă în acele etape procesuale în care are loc o soluţionare a pricinii pe fondul ei sau chiar în baza unei excepţii procesuale, însă nu şi în etapele intermediare ale judecăţii în care, prin raportare la specificul soluţiei pronunţate, nu s-ar putea încă determina nici partea care a pierdut, nici partea care a câştigat procesul, litigiul nefiind încă tranşat.”)

Partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei. (art. 452 Cod procedură civilă).

Hotărârea va cuprinde: … c) dispozitivul, în care se vor arăta… soluţia dată tuturor cererilor deduse judecăţii şi cuantumul cheltuielilor de judecată acordate. (art 425 Cod procedură civilă).

Instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei. Măsura luată de instanţă nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător la plata experţilor judiciari şi a specialiştilor numiţi în condiţiile art. 330 alin. (3).

Nu vor putea fi însă micşorate cheltuielile de judecată având ca obiect plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, precum şi plata sumelor cuvenite martorilor potrivit alin. (1). (art. 451 alin. 2-4 Cod procedură civilă).

Reducerea cheltuielilor imputate părții care a căzut în pretenții se face la cererea părții interesate sau din oficiu și trebuie motivată de judecător. Măsura nu are efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său.

Reducerea cheltuielilor imputate se face atunci când onorariile sunt vădit disproporționate în raport cu:

  • valoarea sau complexitatea cauzei, sau cu
  • activitatea desfășurată de avocat / expert / specialist.

Reducerea se face ținând seama și de circumstanțele cauzei.