Litigii privind proprietatea

Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. (art. 555 alin. 1 Cod civil).

Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. (art. 44 alin. 2 din Constituție).

Legea poate limita exercitarea dreptului de proprietate fie în interes public, fie în interes privat. (art. 602 alin. 1 Cod civil).

Proprietarul poate să consimtă la limitarea dreptului său prin acte juridice, dacă nu încalcă ordinea publică şi bunele moravuri. (art. 626 Cod Civ).

Dacă proprietarul cauzează, prin exercitarea dreptului său, inconveniente mai mari decât cele normale în relaţiile de vecinătate, instanţa de judecată poate, din considerente de echitate, să îl oblige la despăgubiri în folosul celui vătămat, precum şi la restabilirea situaţiei anterioare atunci când acest lucru este posibil. (art. 630 Cod civil).

Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. (art. 603 Cod civil).

Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul. (art. 563 alin. 1 Cod civil).

Proprietarul poate solicita instanței judecătorești și obligarea persoanelor vinovate la plata de despăgubiri pentru atingerile aduse dreptului său.

Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc numai la instanţa în a cărei circumscripţie este situat imobilul. (art. 117 alin. 1 Cod procedură civilă).

Dreptul la acţiunea în revendicare este imprescriptibil, cu excepţia cazurilor în care prin lege se dispune altfel. (art. 563 alin. 2 Cod civil).

Proprietarul poate intenta acţiunea negatorie contra oricărei persoane care pretinde că este titularul vreunui drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunului său.

Dreptul la acţiunea negatorie este imprescriptibil. (art. 564 Cod civil).

Art. 693 și urm. Cod civil

Art. 194 Cod procedură civilă (Cuprinsul cererii de chemare în judecată)

Hotărârea judecătorească prin care s-a admis acţiunea în revendicare introdusă împotriva posesorului este opozabilă şi celui care deţine bunul pentru posesor, putând fi executată direct împotriva acestuia. Hotărârea judecătorească prin care s-a admis acţiunea în revendicare împotriva celui care deţine lucrul pentru posesor nu este opozabilă posesorului, dacă acesta nu a fost introdus în cauză. (art. 563 alin. 4 Cod civil).

Până la proba contrară, acela care stăpâneşte bunul este prezumat posesor.

Detenţia precară, odată dovedită, este prezumată că se menţine până la proba intervertirii sale.

Până la proba contrară, posesorul este considerat proprietar, cu excepţia imobilelor înscrise în cartea funciară. (art. 919 Cod civil)